Skip to content

GDPR

Odoslaním svojich údajov výslovne súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s. r. o., IČO: 35 933 526, so sídlom na adrese Tomášikova 64, Bratislava 831 04, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka 35879/B.  

Účelom spracovávania vašich osobných údajov je zasielanie obchodných informácií týkajúcich sa produktov a produktovej ponuky spoločnosti Glenmark vrátane súvisiacich informácií, marketingových prieskumov a propagačných materiálov, a to na základe vášho výslovného súhlasu.  

Spoločnosť Glenmark rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa vždy zabezpečiť správne používanie a spracovávanie vašich osobných údajov.  

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Glenmark spracováva osobné údaje, a o vašich právach, ktoré vám z toho vyplývajú, nájdete v príslušnom oznámení o ochrane osobných údajov na našom portáli na ochranu osobných údajov, ktorý je k dispozícii na adrese www.glenmarkpharma.com/privacy-portal.  

Skupina Glenmark vymenovala v súvislosti s ochranou osobných údajov za zodpovednú osobu (DPO) spoločnosť IG Smart Ltd. Skupina Glenmark vymenovala aj koordinátora pre ochranu osobných údajov, ktorý bude podľa potreby komunikovať priamo so zodpovednou osobou a bude vystupovať ako bezprostredný kontaktný bod v rámci skupiny Glenmark. Koordinátorov ochrany osobných údajov môžete kontaktovať na adrese dpo.glenmark@glenmarkpharma.com.  

V súvislosti so spracovávaním vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané nami alebo v našom mene, máte právo odvolať svoj súhlas, právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu alebo vymazanie nepresných osobných údajov. Máte právo vznášať námietky proti nášmu spracovávaniu niektorých alebo všetkých vašich osobných údajov a požadovať, aby bolo v niektorých prípadoch spracovávanie obmedzené. Máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu.  

Viac informácií týkajúcich sa vašich práv nájdete na našom portáli na ochranu osobných údajov. 

Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa osobných údajov 

GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s. r. o., IČO: 35 933 526, so sídlom na adrese Tomášikova 64, Bratislava 831 04, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom pri Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vložka 35879/B.  

Kontaktná osoba: Slávka Kurucová 
e-mail: info-sk@glenmarkpharma.com 
Adresa: Tomášikova 64, Bratislava 831 04 

Odoberajte novinky

Zanechajte nám email a my vás budeme informovať o novinkách a prebiehajúcich akciách.